Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

Ο ΕΣΥΠ ΝΠΙΔ  ο οποίος ιδρύθηκε  με τον νόμο  4109/13 (ΦΕΚ  16 Α / 23-1-2013) την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π., ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ΕΣΥΠ νοείται ως ερευνητικός φορέας σύμφωνα με το Άρθρο 3, εδάφιο 2 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) και περιλαμβάνει τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) που ασκεί τις αποκλειστικές δραστηριότητες της ελληνικής τυποποίησης όπως ορίζονται στο ν. 372/76 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76).

Σκοπός του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ είναι η με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτήν. Οι κύριες αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι η εκπόνηση και διάδοση των προτύπων που συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το σκοπό του και την έκδοση κάθε είδους σχετικών εργασιών και μελετών (εδάφια 1α), 1θ) και 1δ) του Άρθρου 3, του ιδρυτικού ν. 372/76).

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ λειτουργεί ως εθνικός φορέας τυποποίησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν. ΕΕ αρ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι αποκλειστικό μέλος και εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN-CENELEC) καθώς και στους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (ISO-IEC) και διαθέτει τα σχετικά πρότυπα  που εκφράζουν την σύγχρονη τεχνική κατά την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με τα παγιωμένα ευρήματα της επιστήμης, τεχνολογίας και εμπειρίας.

Η τυποποίηση είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. Αυτή υλοποιείται μέσα από την εκπόνηση, έκδοση και προώθηση της εφαρμογής και χρήσης Ελληνικών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων. Αντίστοιχοι Οργανισμοί υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου. Αποτέλεσμα της τυποποίησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο είναι η έκδοση τυποποιητικών έγγραφων. Ως τέτοια νοούνται τα πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κώδικες πρακτικής, οι κανονισμοί και οι τεχνικοί κανονισμοί, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020.