Δημοσίευση του άρθρου “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο πρόκειται να παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο Loss Prevention2022στις 5-8 Ιουνίου 2022 στη Πράγα.

Το άρθρο αναφέρεται στην αξιολόγηση της διακινδύνευσης κατά τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας ΥΦΑ. Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα: (α) την αναγνώριση κινδύνων, (β) την ανάλυση κινδύνων, (γ) τον ορισμό σεναρίων ατυχημάτων, (δ) την αξιολόγηση των συνεπειών και της πιθανότητας εμφάνισής τους, και (ε) την εκτίμηση της διακινδύνευσης. Η μέθοδος που παρουσιάζεται εφαρμόζεται σε μελέτη περίπτωσης σε ένα ελληνικό λιμάνι για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering ”.

Για περισσότερες πληροφορίες: Loss Prevention 2022