Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145/Α/27.6.2001). Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ (48) άτομα. Αποστολή της εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας της.

Στις κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

α. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.

β. Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.

γ. Η εγκατάσταση οργάνωσης και εκμετάλλευσης κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

δ. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

ε. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων κυρίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης των λιμενικών εξυπηρετήσεων.

Δείτε πληροφορίες για το έργο TRiTON στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένα Βόλου.